Expert Opinion De Wet Inburgering in het Buitenland in EU-rechtelijk Perspectief

Deze expert opinion is uitgebracht in het kader van de prejudiciële vragen  die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 april 2014 heeft gesteld (zie nrs. 201211916/1/V2 en 201300404/1/V2, JV 2014/163) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken van K en A (zaak C-153/14). Deze expert opinie beschrijft de Nederlandse wet- en regelgeving en de praktijk met betrekking tot het inburgeringsvereiste voor vreemdelingen die gezinshereniging aanvragen en toetst deze aan het EU-recht. Ingegaan wordt onder meer op het EU-rechtelijke evenredigheidsbeginsel, het belang van het kind, het recht op behoorlijk bestuur en het recht op effectieve rechtsbescherming.

Expert Opinion De Wet Inburgering in het Buitenland in EU-rechtelijk Perspectief

Het Hof van Justitie heeft op 9 juli 2015 uitspraak gedaan in deze zaak. Het Hof oordeelde dat de lidstaten van derdelanders mogen verlangen dat zij, voordat hun toestemming voor toegang tot en verblijf op hun grondgebied wordt verleend uit hoofde van gezinshereniging, met goed gevolg een inburgeringsexamen afleggen. Dit examen mag een beoordeling omvatten van basiskennis van zowel de taal als de samenleving van de betrokken lidstaat. Ook mag de lidstaat van de vreemdeling vragen dat hij verschillende kosten voldoet, mits de toepassingsvoorwaarden voor een dergelijke verplichting de uitoefening van het recht op gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. In de omstandigheden in de zaken van K en A maken deze voorwaarden de uitoefening van het recht op gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk, omdat zij niet toelaten dat rekening wordt gehouden met bijzondere omstandigheden die er objectief aan in de weg staan dat de belanghebbenden dat examen met goed gevolg kunnen afleggen. Bovendien stellen zij het bedrag van de kosten in verband met een dergelijk examen te hoog vast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s